Obchodní Podmínky a Reklamační Řád

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a jsou nedílnou součásti smlouvy o poskytování služeb vzdělávacího online kurzu v oblasti internet marketingu dále jen "online kurz". Nejedná se o žádnou prodejní nebo nabídkovou akci dle § 1854 občanského zákoníku.
 2. Poskytovatelem služeb je Socialmind Education s.r.o. se sídlem: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 176 80 620, tel: +420 777 079 500, dále jen "Poskytovatel".
 3. Objednatelem, dále jen „Objednatel“, se rozumí osoba, která si od Poskytovatele objednává dle svého vlastního uvážení online kurz. Objednatel a Poskytovatel se společně označují dále jako “smluvní strany”.

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY
 1. Vzdělávací online kurzem se rozumí vzdělávací kurz v internet marketingu a SMM. Cílem online kurzu je poskytnout Objednateli praktické porozumění nejmodernějších technologií zaměřených na internet marketingu a SMM. Během studia objednatel participuje na samostatných projektech, které simulují reálné situace z praxe.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 1. Objednatel provádí objednávku vzdělávacího kurzu těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci na webových stránkách reelslikecrazy.socialmind.cz,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 • při zadávání objednávky si Objednatel vybere online kurz a způsob platby.
 1. Před odesláním objednávky je Objednateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Objednatel Poskytovateli kliknutím na příslušné tlačítko na webové stránce. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění Objednatelem všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Poskytovatel Objednateli potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou Objednatel při objednání uvedl v objednávkovém formuláři. Odesláním tohoto potvrzení je smlouva uzavřena mezi Objednatelem a Poskytovatelem.
 3. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Poskytovatel splnit, zašle Objednateli na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Objednatele o přijetí této nabídky Poskytovateli na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách či na webových stránkách.
 4. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné. Objednatel může písemně zrušit objednávku, dokud není Objednateli doručeno oznámení Poskytovatele o přijetí objednávky.
 5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Poskytovatele při uvedení ceny online kurzu či webináře na webových stránkách nebo v průběhu objednávání, není Poskytovatel povinen poskytnout Objednateli online kurz za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Objednateli bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Poskytovatel informuje Objednatele o této chybě bez zbytečného odkladu a zašle Objednateli na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Objednatelem na emailovou adresu Poskytovatele.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE A OBJEDNATELE
 1. Poskytovatel se zavazuje prostřednictvím svých lektorů zajistit Objednateli vyučování během celého trvání vzdělávacího programu v online kurzu vypsaném Poskytovatelem pro příslušné období.
 2. Objednatel bere na vědomí, že pro úspěšné zahájení a absolvování kurzu je třeba, aby na vlastní náklady si zajistil splnění těchto technických požadavků: Počítač, tablet nebo mobil s reproduktorem a mikrofonem a s minimálním internetovým připojením 20Mb/s, prohlížeč Google Chrome (doporučujeme v nejnovější verzi), Mozilla Firefox (verze 70 a vyšší), ostatní internetové prohlížeče nejsou vhodné nebo kompatibilní.
 3. Bez splnění těchto technických požadavků není Poskytovatel schopen zajistit poskytnutí kurzu konkrétnímu Objednateli. Pokud by se Objednatel nezúčastnil online kurzu nebo jeho části z důvodu, že si nezajistil potřebné technické požadavky uvedené v předchozím odstavci a na které byl upozorněn těmito obchodními podmínkami, nemá nárok na vrácení kurzovného či na náhradní hodiny.
 4. V případě vzniku nepředvídaných okolností na straně Poskytovatele, resp. jeho smluvních lektorů nebo v důsledku okolností vyšší moci (např. pracovní neschopnost vyučujícího lektora, státní svátek, nepřízeň počasí atd..), v důsledku kterých nebude možné uskutečnit některou z vyučovacích hodin, se Poskytovatel zavazuje o těchto skutečnostech a o navrhovaných opatřeních neprodleně informovat Objednatele. Poskytovatel má právo v tomto případě jednostranně změnit obsah a harmonogram výuky jednotlivých modulů.
 5. Poskytovatel má právo přenést svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu.
 6. Objednatel se zavazuje dodržovat svou účast na výuce tak, aby bez vážných důvodů nedocházelo k zameškaní vyučovacích hodin. Za zameškané hodiny nenáleží Objednateli žádná náhrada ve formě slevy nebo vrácení alikvotní částky ceny za zameškané hodiny.

KURZOVNÉ
 1. Cena za příslušný online kurz nebo webinář (dále jen kurzovné), je určena dle ceníku kurzů Poskytovatele zveřejněného na internetové adrese reelslikecrazy.socialmind.cz.
 2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků v online rozhraní, do kterého má Objednatel po dobu trvání kurzu nepřetržitý přístup, maximálně však po dobu 6 měsíců od zahájení kurzu.

TERMÍN REALIZACE VÝUKY
 1. Online kurz probíhá v časovém rozsahu dle specifikace objednaného typu kurzu. Lhůta pro absolvování konkrétních online kurzu se může lišit a je uvedena u každého termínu v detailu on-line kurzu.
 2. Termín zahájení webinářů je specifikován v aktuální nabídce na webové adrese Poskytovatele reelslikecrazy.socialmind.cz.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení a ukončení online kurzu nebo webinářů o 1 až 8 týdny v případě, že je to z technických nebo zdravotních důvodů nutné.
 4. Pro případ, že kurz nebude možno ze závažných důvodů (například, vyšší moc) zajistit, je Poskytovatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně zrušit online kurz či webinář z jakéhokoli důvodu. Kurzovné je v tomto případě vratné v poměrné výši k délce trvání kurzu, která již byla Objednatelem absolvována.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
 1. Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli celou částku kurzovného, která je uvedena v detailu příslušného online kurzu či webinářů na reelslikecrazy.socialmind.cz, pokud nebyly ujednány splátky.
 2. Kurzovné se hradí platbou kartou on-line na platební bráně Comgate, kterou Poskytovatel využívá, jako primární platební metodu.
 3. Byly-li při uzavření smlouvy ujednány splátky, je Objednávatel povinen zaplatit zálohu ve výši 50% kurzovného a zbývajících 50 % zaplatit po jednom měsíci.
 4. Variantu splátek volí objednavatel při uzavírání smlouvy na webových stránkách.
 5. Nezaplatí-li objednatel při dojednání splátek zbytek kurzovného dle odst. 3 ve stanovené lhůtě, je Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Poskytovatel a Objednatel se dohodli, že v takovém případě má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50% z celkové ceny objednaného kurzovného a nebude mít již Objednatel přístup na webové stránky Poskytovatele.
 6. Objednatel souhlasí, aby v případě vzniku nároku Poskytovatele na smluvní pokutu dle tohoto článku, Poskytovatel svůj nárok jednostranně započetl proti pohledávce Objednatele na vracení kurzovného Objednateli.

SLEVY Z KURZOVNÉHO
 1. Výčet aktuálně nabízených slev je k dispozici na reelslikecrazy.socialmind.cz.
 2. Žádnou ze slev nelze uplatnit zpětně a slevy nelze sčítat.
 3. Poskytovatel není povinen upozorňovat Objednatele na možnost využití slevy
 4. Objednatel nemá nárok na poskytnutí slevy automaticky.
 5. STORNO PODMÍNKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.

REKLAMAČNÍ ŘÁD
 1. Objednatel, který je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kurzovného nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy bez udání důvodu, a to odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy (viz. přiložený vzor) na email a na adresu sídla Poskytovatele.
 2. Přihlášením Objednatele, který je již registrován, do svého do zákaznického účtu na Online portál webových stránek a nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace na Online portál webových stránek se považuje za výslovný souhlas s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1823, § 1834 a § 1837 písm. a) Občanského zákoníku. Pokud Objednatel, který je spotřebitelem, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odst. 1. výše prokazatelně používá Online portál v rozsahu překračujícím běžné používání online portálu pro seznámení s jeho obsahem (zejména přístupem a stahováním výukových materiálů, přehráváním videí v celkové výši déle než 1 minuta, má se za to, že poskytování služeb bylo splněno a Objednatel, který je spotřebitelem, v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 3. Objednatel má právo podat reklamaci ohledně Online kurzu nebo webinářů z důvodu dlouhodobé technické nefunkčnosti obsahu v délce minimálně 90 dnů.
 4. Reklamace musí být Objednatelem podána písemně prostřednictvím e-mailu na adresu info@socialmind.cz s uvedením: (i) identifikačních a kontaktních údajů Objednatele; objednávky, ke které se reklamace vztahuje; a (iii) popisu předmětu reklamace a její odůvodnění.
 5. Poskytovatel prověří důvod reklamace ohledně daného Online kurzu nebo webinářů, zejména porovnáním s hodnocením ostatních uživatelů Online kurzu nebo webinářů.
 6. V případě, že Poskytovatel uzná reklamaci Objednatele za oprávněnou, zajistí adekvátní nápravu ve formě: (i) registrací Objednatele v jiném Online kurzu; (ii) poskytnutím slevy při objednání jiných služeb od Poskytovatele; nebo (iii) jiným způsobem dle dohody s Objednatelem. (iiii) Společnost vyřídí reklamaci Objednatele nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení, pokud se s Objednatelem nedohodne na lhůtě delší.

AUTORSKÁ PRÁVA
 1. Objednatel je oprávněn prohlížet si a stahovat materiály z Online portálu webových stránek pouze pro osobní použití a pod podmínkou, že se dodrží všechna prohlášení o autorských právech a vlastnictví podle původních materiálů a všech kopií materiálů. Objednatel nesmí v žádném případě upravovat, veřejně zobrazovat, zobrazovat, distribuovat ani jinak používat materiály z tohoto portálu pro veřejné nebo komerční účely. Je zakázáno použití materiálů na jiných webových stránkách bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Neoprávněné použití materiálů na adrese reelslikecrazy.socialmind.cz je porušením autorského práva, které má občanské i trestní následky.
 2. Objednatel není oprávněn kopírovat ani rozšiřovat žádné materiály získané účastí na online kurzu či webináři, a tak nesmí materiály využít na své obohacení.
 3. Objednatel není oprávněn poskytnout své přihlašovací údaje třetí osobě.
 4. Objednatel není oprávněn umožnit třetí osobě, aby si prohlédla zakoupený online kurz či webinář.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo zablokovat zákaznický účet Objednatele za jednání v rozporu s odst. 1 až 4 tohoto článku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Objednatel prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v návaznosti na Nařízení Evropského Parlamentu A Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely nezbytné pro organizaci účasti na online kurzech a webinářích. Zároveň Objednatel souhlasí se zpracováním údajů pro marketingové účely.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
 1. Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (např. změna časových možností Objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu, nesplnění technických předpokladů pro přihlášení). Poskytovateli v tomto případě nezaniká nárok na kurzovné v plné výši. Za neúčast Objednatele na výuce není neposkytována finanční ani jiná kompenzace.
 2. Veškeré právní poměry mezi Objednavatelem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud poměr založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Neplatnost některého ustanovení uvedeného v těchto obchodních podmínkách nezpůsobuje neplatnost ostatních ujednání a ustanovení, které takovými důvody neplatnosti nejsou dotčeny.
 4. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Na webové stránce Poskytovatele je vždy aktuální platné znění obchodních podmínek


© 2023 info@socialmind.cz |
Zásady ochrany osobních údajů |
Obchodní podmínky |
Všechna práva vyhrazena. | By Designmind
Socialmind Education s.r.o.
Sídlo: Revoluční 1082/8, Nové Město (Praha 1),
110 00 Praha
E-mail: support@socialmind.cz
Telefon: +420 777 079 500
Socialmind Education